ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Avgifter - Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader – uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom räntekostnader ingår. Däremot ingår inte courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Avgifter

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-03-04

Rapportintensiva februari blev en bra månad sett till såväl bolagens resultat som till börsutveckling. Världsindex steg 5 %. Flera av fondens innehav såsom Nvidia, Meta och Applied Materiels hade särskilt god kursutveckling och relativt index bidrog även TSMC, Broadcom och Centene starkt. Trots att Nvidia steg 235 % i fjol har aktien gått ytterligare 60 % i år efter en rapport som åter slog förväntningarna både vad gäller resultat och framtidsutsikter. Efterfrågan på bolagets spetsteknologi, inte minst AI-acceleratorer, är enorm och förväntas överskrida bolagets förmåga att leverera under resten av året. De kraftiga prognoshöjningarna har inneburit att vinstmultipeln nu faktiskt är klart lägre än för ett halvår sedan. I kapprustning vad avser AI ska inte betydelsen av avancerade minnen underskattas. Den senaste generationen HBM-minne (High Bandwidth Memory) kommer uppleva en enorm efterfrågan. Fonden har därför under månaden investerat i Samsung Electronics som är världsledare på minnestillverkning. HMB-efterfrågan kommer från en rad aktörer utöver Nvidia såsom t.ex. AMD, AWS, Google och Meta. Samsung Electronics annonserade i slutet av februari att man kommer börja massproducera nya 5:e generationens HBM3E redan första halvåret 2024. Minneschipet snabbar på träning av AI med 34 % jämfört med föregångaren.

Förvaltning

Patric Naeslund fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2024-02-19
Patric Naeslund
Patric Naeslund förvaltar Swedbank Robur Allemansfond Komplett och Swedbank Robur Globalfond. Han är certifierad finansanalytiker och har många års erfarenhet inom aktieförvaltning. Han började arbeta på Swedbank Robur 2008.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Sverigefond och Förbundsfond (2008-2016), Folksam LO Sverige och Folksam LO Västfonden (2008-2009), Aktiefond Pension, Globalfond, Kapitalinvest och Allemansfond Komplett (2008-2011), Exportfond och Sweden High Dividend (2008-2018). 

Han har även förvaltat svenska aktier på Nordea Asset Management (2001-2008). Innan dess arbetade han som aktieanalytiker (1997-2001) och Sales specialist (1994-1997) på Swedbank Markets. 

Patric är certifierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (1998) och har en M.Sc. in Finance and Business Administration från Uppsala universitet (1990-1994).
Ulrik Grönvall fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2024-02-19
Ulrik Grönvall
Ulrik Grönvall förvaltar Swedbank Robur Kapitalinvest och Swedbank Robur Globalfond. Han har en lång erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2020.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat med ägarstyrningsfrågor på Swedbank Robur (2020-2022). Innan dess arbetade han som riskansvarig på Danske Bank (2019-2020), där han även tidigare var förvaltare av svenska aktiefonder (2003-2019) och riskanalytiker (2002-2003). Han har även varit chef för Middle Office (1999-2002) på Swedbank Robur, där han också har arbetat som risk- och portföljanalytiker (1995-1999).

Ulrik har en M.Sc in Business and Economics från Handelshögskolan i Umeå (1991-1995).
Globala aktieteamet
Vårt globala aktieteam investerar på de flesta marknader runt om i världen. Varje förvaltare ansvarar för sin fond och väljer vilka bolag fonden ska investera i, samtidigt som hela teamet arbetar nära tillsammans och delar kunskap och idéer mellan varandra. Till sin hjälp har de även stöd av våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga vilket ger förvaltarna ett unikt och brett underlag för sina investeringar. Teamet består av tio portföljförvaltare som tillsammans med hela aktieförvaltningen förvaltar drygt 670 miljarder kronor.
Aktiva aktiefonder
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
6/17
Välja bort nivå
Policy
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel hållbara investeringar. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bland annat utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning.

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Fonden främjar följande låga utsläpp av koldioxid, Netto noll-mål, intäkter enligt FN:s globala mål och en miljömässigt mer hållbar inriktning av bolagsverksamheter genom påverkansdialog Miljö E, samt genom ett ökat socialt ansvarstagande från bolagens sida genom påverkansdialog Socialt S.

Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets ”Policy för ansvarsfulla investeringar” (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder (”välja in”, ”välja bort” och ”påverka”) för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets ”Principer för aktieägarengagemang” (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Det planeras att minst 80% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 8% avses vara hållbara investeringar.

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

För att mäta uppnåendet mäts viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, Netto noll-mål, intäkter enligt FN:s globala mål, genom påverkansdialog Miljö E samt genom påverkansdialog Socialt S.

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så sker alltid en noggrann genomgång av leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt.

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Till majoriteten av det som beräknas finns metod och data för aktier och företagsobligationer, men för andra tillgångsslag så som statspapper så saknas idag metoder.

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets strategi för att välja in respektive strategi för att välja bort. Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering.

Fonden följer fondbolagets Principer för aktieägarengagemang (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Vidare används dialog och röstning som verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.