ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Avgifter - Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader – uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom räntekostnader ingår. Däremot ingår inte courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 8 - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Artikel 9 - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Artikel 6 - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Avgifter

-

Risk

3/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata
Risk
Uppdaterat: 2023-11-30
Modifierad spreadduration
2,04 %
Modifierad duration
1,94 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2023-11-30
AAA
0,00 %
AA+-
0,00 %
A+-
0,00 %
BBB+-
4,34 %
BB+-
50,57 %
B+-
34,60 %
Below B
2,30 %
No Rating Ratio
8,19 %

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2023-12-04

Efter flera svaga månader blev november stark där flertalet risktillgångar handlade starkt i hopp om att räntehöjningscykeln är bakom oss och att världens ekonomier går in i en mjuklandning, vilket innebär att större recession uteblir. Allt grundar sig i centralbankernas mjukare kommunikation om inflation och framtida penningpolitik och att nuvarande räntenivåer är tillräckliga för att stävja inflationen. I Europa landade inflationssiffran i november på 2,4 %, vilket då skulle innebära att vi är tillbaka på historiska nivåer och nära ECB:s penningpolitiska mål. I USA var konsumentprisindex i stort sett oförändrat sedan månaden innan vilket gör att den globala inflationsbilden alltmer ser ut att vara under kontroll. Statsobligationer och företagskrediter handlade starkt vilket också flertalet aktiemarknader gjorde. Råvaror hade en mer blandad utveckling under månaden, bland annat föll råolja i pris. Corporate Bond High Yield hade en positiv totalavkastning i november och handlade tydligt starkare än sitt jämförelseindex. Fonden gynnades av sitt höga riskutnyttjande och ett positivt bolagsval som gav ytterligare skjuts till avkastningen. Mest lyckosamma positioneringar var inom bank och fordonsindustrin medan positioneringen inom finansiella tjänster var mindre gynnsam.

Fonden har fortsatt ett positivt riskutnyttjande och kompositionen fortsätter söka sig mot krediter med högre kreditbetyg och med längre duration. Den alltmer fördelaktiga makroekonomiska bilden med avtagande inflation och sannolikt sjunkande räntor under 2024 gör att vi är positiva inför kommande år. I kombination med begränsade konkursevent inom kreditmarknaden och attraktiva värderingar ser kreditmiljön positiv ut i skrivande stund.
Exponering
Bransch
Uppdaterat: 2023-11-30
Tillverkning
26,60 %
Finans- och försäkringsverksamhet
22,50 %
Informations- och kommunikationsverksamhet
19,00 %
Transport och magasinering
5,40 %
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
4,90 %
Försörjning av el, gas, värme och kyla
4,20 %
Byggverksamhet
4,00 %
Fastighetsverksamhet
4,00 %
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
2,60 %
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
1,40 %
Fördelning av innehav
Uppdaterat: 2023-11-30
Företagsobligationer
93,60 %
Fonder
4,00 %
Kassa/Övrigt
2,80 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2023-11-30
AAA
0,00 %
AA+-
0,00 %
A+-
0,00 %
BBB+-
4,34 %
BB+-
50,57 %
B+-
34,60 %
Below B
2,30 %
No Rating Ratio
8,19 %
Fördelning kreditkvalitet
Uppdaterat: 2023-11-30
Investment grade
4,34 %
High Yield
87,47 %
No Rating Ratio
8,19 %
Fördelning ränta
Uppdaterat: 2023-11-30
Fast
95,77 %
Rörlig
4,23 %

Förvaltning

Jan Bjerkeheim fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2021-06-15
Jan Bjerkeheim
Jan Bjerkeheim förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield och Climate Bond High Yield. Han har lång erfarenhet av kreditmarknaden och började arbeta på Swedbank Robur 2021.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat som high-yield-förvaltare på SEB Investment Management (2018-2021). Innan dess arbetade han på Danske Bank (2007-2018) som utlåningsspecialist till stora företag och tidigare med Investment Banking inom Corporate Finance och Aktieanalys.

Jan har en M.Sc. in Business Administration/Major Finance från Stockholms Universitet (2003-2007).
Mathias Westman fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2023-07-01
Mathias Westman
 Mathias Westman förvaltar Swedbank Robur Climate Bond High Yield och Corporate Bond Europe High Yield. Han har mångårig erfarenhet av ränte- och kredithandel och började på Swedbank Robur 2019.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat som kredithandlare på Swedbank Robur (2019-2023). Han har även arbetat som räntemäklare på Gottex Brokers (2013–2019) och assisterande portföljförvaltare på Naventi Kapitalförvaltning (2012–2013). Innan dess arbetade han som konsult på Holberg Fondene (2012) och han började sin finansiella bana som investeringsrådgivare på Skandia Norden (2011-2012).

Mathias har studerat nationalekonomi och finans på Linköpings universitet (2008–2011).
Xuli Qian fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-06-01
Xuli Qian
Xuli Qian förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe High Yield och Corporate Bond Europe Mix. Hon har lång och bred erfarenhet av den europeiska och nordiska kreditmarknaden och hon började arbeta på Swedbank Robur 2022.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare förvaltat kreditfonder på SEB Investment Management (2015-2022) där hon även har arbetat som kvantitativ analytiker (2013-2015). Innan dess arbetade hon som analytiker på Nordea Markets (2012-2013).

Xuli är certifierad finansanalytiker, CFA (2018) och hon har en M.Sc i General Management från Handelshögskolan i Stockholm (2011-2013) samt en M.Sc i Financial Mathematics från Kungliga Tekniska Högskolan (2007-2013).
Ränteteamet
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet som består av 13 portföljförvaltare är indelad i två grupper: ränteteamet, som hanterar våra ränte- och obligationsfonder, och kreditteamet, som hanterar våra företagsobligationsfonder. 
Räntefonder
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
13/23
Andel gröna obligationer
8,14 %
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
A

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper och kommer, även om den inte har en hållbar investering som sitt mål, att ha en minimiandel hållbara investeringar. Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bland annat utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning.

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, Netto noll-mål, hållbara obligationer, en miljömässigt mer hållbar inriktning av emittenters verksamheter genom påverkansdialog Miljö E, samt ett ökat socialt ansvarstagande från emittenters sida genom påverkansdialog Socialt S.

Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets ”Policy för ansvarsfulla investeringar” (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder (”välja in”, ”välja bort” och ”påverka”) för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets ”Principer för aktieägarengagemang” (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Det planeras att minst 70% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 5% avses vara hållbara investeringar.

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, Netto noll-mål, hållbara obligationer, påverkansdialog Miljö E samt genom påverkansdialog Socialt S.

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så sker alltid en noggrann genomgång av leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt.

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Till majoriteten av det som beräknas finns metod och data för aktier och företagsobligationer, men för andra tillgångsslag så som statspapper så saknas idag metoder.

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i Fondbolagets Strategi för att välja in respektive Strategi för att välja bort. Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering.

Fonden följer fondbolagets Principer för aktieägarengagemang (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Vidare används dialog och röstning som verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.