ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Avgifter - Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader – uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fond avgiftsändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom räntekostnader ingår. Däremot ingår inte courtage-/transaktionskostnader.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 8 - Fonden främjar miljörelaterade och/eller sociala egenskaper.
Artikel 9 - Fonden har hållbara investeringar som mål.
Artikel 6 - Fonden klassas varken som ljusgrön eller mörkgrön.

ISIN

Utv. i år

-

Avgifter

-

Risk

4/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 9

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2023-09-05

Under augusti hade marknaden en försiktigt positiv utveckling räknat i svenska kronor, där fonden utvecklades svagare än marknaden men fortfarande på plussidan.

Fonden investerar i fyra huvudområden; Klimat, Naturresurser, Grundläggande behov och Möjliggörande. Starkast bidrag kom från Grundläggande behov, och svagast från Klimat medan Naturresurser och Möjliggörande hade en utveckling nära noll.

Inom Grundläggande Behov var det bolag som arbetar med behandling av stora och allvarliga sjukdomar som stod för de största positiva bidragen. Bäst gick Horizon Therapeutics, ett amerikanskt biotechföretag som utvecklar mediciner mot svåra autoimmuna sjukdomar. Detta efter framsteg i affären där konkurrenten Amgen har för avsikt att köpa upp Horizon. Även Jazz Pharmaceuticals gick starkt under augusti, bl.a. efter ett avtal att sälja cancermedicinen Rylaze i Kanada.

Inom Klimat hade förnybar energi fortsatt motvind och under augusti var det solenergibolagen som gick svagast, med Solaredge Technologies i botten. Bolaget presenterade i början av månaden en intäktsprognos som var sämre än marknaden räknat med, detta till följd av försvagad kundefterfrågan. Även solbolagen Xinyi Solar och Enphase Energy gick svagt.

Området Klimat lyfte dock lite tack vare bra utveckling inom Energieffektivitet, där IT-bolaget VMWare gick starkast, lyft av nyheten om samarbete med Nvidia inom AI-området.

Förvaltning

David Stenlund fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2018-05-29
David Stenlund
David Stenlund förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond och Transferfonderna. Han har lång erfarenhet inom kvantförvaltning och började arbeta på Swedbank Robur 2003.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Bas 25 och Bas 75 (2007-2017), Bas 50 (2012-2017), Bas Ränta (2014-2015), Bas 100 (2014-2017), Mixfond Pension, Stiftelsefond och KPA Etisk Blandfond 2 (2011-2017) och Dynamic (2014-2017). 

David är chef för kvantförvaltningen på Swedbank Robur sedan 2017. Han har även varit analyschef inom Multi Asset (2012-2017) och arbetat som kvantanalytiker (2006-2007) och Riskmanager (2003-2006) på Swedbank Robur.

Han har en M.Sc. in Industrial Engineering / Financial Mathematics från Lunds tekniska högskola (1998-2003) och en M.Sc. in Economics från Lunds universitet.
Johan Eriksson fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2018-05-29
Johan Eriksson
Johan Eriksson förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond, Aktiefond Pension, Mixfond Pension och Transferfonderna. Han har många års erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2007.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Ethica Global (2007-2010), Globalfond (2007-2013), Folksam LO Världen (2007-2015), Aktie Hedge, Global High Dividend, Talenten Aktiefond MEGA, KPA Etisk Aktiefond, Förbundsfond och Accessfonderna (2013-2015). Han har även arbetat som kvantitativ analytiker på SEB Asset Management (2006-2007) och innan dess som konsult på VPD Financial Software Consulting (1997-2006). 

Johan har en B.Sc. in Business Administration and Economics från Uppsala universitet (1993-1997).
Linnea Zanetti fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-03-07
Linnea Zanetti
Linnea Zanetti förvaltar Swedbank Robur Access Edgefonderna, Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Hon är utbildad civilekonom och började arbeta på Swedbank Robur 2011.

Erfarenhet och utbildning
Hon tidigare förvaltat Swedbank Robur Access (2015-2022). 
Hon har även arbetat med shareholding disclosure på Swedbank Robur (2011-2013). Innan dess arbetade hon inom Equities Operations (2009-2011) och som account manager (2008-2009) på SEB. 

Linnea har en M.Sc. in Business & Economics från Uppsala universitet (2003-2008).
Kvant-teamet
Kvant-teamet bedriver både aktiv och indexnära förvaltning. De aktivt förvaltade fonderna består av generationsfonderna Transfer, pensionsfonderna Aktiefond Pension och Mixfond Pension samt de mörkgröna fonderna Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Utöver det förvaltar teamet de indexnära fonderna Access, Access Edge och KPA Blandfond, fonder med exponering mot olika regioner och marknader. Förvaltarna har ett nära samarbete med Swedbank Roburs hållbarhets- och ägarstyrningsteam för att säkerställa att bolagen fonderna investerar i uppfyller fondens hållbarhetskrav. Kvant-teamet består av nio portföljförvaltare och analytiker som alla har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.
Kvantitativ förvaltning
De aktivt förvaltade fonderna förvaltas utifrån en kvantitativ förvaltningsmetod. Fördelen med kvantitativ förvaltning är att man kan utgå från en stor mängd data och förvaltarna kan hantera informationen på ett systematiskt sätt. Förvaltarna väljer värdepapper med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens egenskaper sett till avkastning, risk och hållbarhet. Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen för samtliga fonder som teamet förvaltar. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 9
CO₂
9/17
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Fonden analyserar fortlöpande hur investeringarna påverkar bland annat utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning.

När enskilda värdepapper utvärderas om de orsakar betydande skada på något miljörelaterat eller socialt mål beaktas indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts, PAI). Fondbolaget har valt ut PAI-indikatorer som anses kunna mäta betydande skada och satt upp gränsvärden för när PAI-indikatorerna ska anses påvisa sådan skada. I de fall då gränsvärden passeras utgör värdepapperet inte en hållbar investering.

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning och avstår i så fall från att investera i bolaget och avyttrar befintliga innehav. Om en sådan kränkning bedöms föreligga utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som enligt Swedbank Robur är hållbara investeringar, genom att bolagens produkter och tjänster bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). FN:s globala mål riktar sig mot både sociala och miljörelaterade aspekter. Fondens investeringar har ett särskilt fokus på FN:s globala mål avseende hållbar energi, bevarande av miljön och bekämpning av klimatförändringar.

Fonden förvaltas med syfte att bidra till uppfyllelsen av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Fonden investerar endast i bolag som Swedbank Robur klassificerar som hållbara investeringar enligt SFDR. Fonden är bunden att följa fondbolagets ”Policy för ansvarsfulla investeringar” (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder (”välja in”, ”välja bort” och ”påverka”) för att uppnå fondens mål om hållbara investeringar. Fondbolaget har även ”Principer för aktieägarengagemang” (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Det planeras att minst 85% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som används för att uppfylla målet för hållbar investering, varav minst 40% med miljömål och minst 20% med sociala mål. Av investeringarna med miljömål avses minst 10% vara Taxonomiförenliga.

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att fondens målsättning avseende hållbara investeringar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som Fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar uppnår målen för hållbara investeringar.

För att mäta uppnåendet av var och en av de miljörelaterade eller sociala egenskaper som främjas av denna finansiella produkt mäter Fondbolaget indikatorerna Koldioxid, FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG) samt Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg.

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så sker alltid en noggrann genomgång av leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt.

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Till majoriteten av det som beräknas finns metod och data för aktier och företagsobligationer, men för andra tillgångsslag så som statspapper så saknas idag metoder.

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som Fondbolaget beskriver i Fondbolagets Strategi för att välja in respektive Strategi för att välja bort. Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering.

Fonden följer fondbolagets Principer för aktieägarengagemang (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Vidare används dialog och röstning som verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.