ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-07-03

De ledande globala aktieindexen steg den senaste månaden. Amerikanska S&P 500 steg, drivet av en ny våg av AI-entusiasm som ett tag gjorde att Nvidia (världsledande inom AI-teknik och grafikprocessorer) blev världens högst värderade bolag. Många europeiska aktiemarknader sjönk dock och mest turbulent var det på de franska marknaderna på grund av valframgången för ytterlighetspartierna där.

Europeiska centralbanken ECB bedömde att inflationen var under kontroll och sänkte därför sina styrräntor för första gången sedan 2019. Riksbanken och amerikanska FED behöll dock sina styrräntor på samma nivå. De viktigaste räntekurvorna, med Italien och Frankrike som iögonfallande undantag, sjönk svagt, vilket ledde till stigande obligationspriser. Svenska kronan sjönk mot dollarn men stärktes mot Euron och den japanska Yenen.

Fonden steg med 2.1 % under månaden. En förklaring till det var att fondens innehav i bolag inom IT-sektorn gick bra. De två bolag som gav mest positivt bidrag i fonden var ovan nämnda Nvidia samt Broadcom som är ett ledande teknikföretag specialiserat på att utveckla halvledar- och infrastrukturprogramvarulösningar. Bland de innehav som bidrog mest negativt fanns den franska industrigruppen Bouygues samt svenska verkstadsbolaget Sandvik.

Räntedelen som normalt utgör ungefär 37 procent av fonden, bidrog positivt till fondens positiva avkastning under månaden.

Förvaltning

Johan Eriksson fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2016-01-01
Johan Eriksson
Johan Eriksson förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond, Aktiefond Pension, Mixfond Pension och Transferfonderna. Han har många års erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2007.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Ethica Global (2007-2010), Globalfond (2007-2013), Folksam LO Världen (2007-2015), Aktie Hedge, Global High Dividend, Talenten Aktiefond MEGA, KPA Etisk Aktiefond, Förbundsfond och Accessfonderna (2013-2015). Han har även arbetat som kvantitativ analytiker på SEB Asset Management (2006-2007) och innan dess som konsult på VPD Financial Software Consulting (1997-2006). 

Johan har en B.Sc. in Business Administration and Economics från Uppsala universitet (1993-1997).
Matthias Eriksson fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2023-06-12
Matthias Eriksson
Matthias Eriksson förvaltar Transferfonderna. Han har många års erfarenhet av fondförvaltning och började arbeta på Swedbank Robur 2021.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat som senior kvantitativ analytiker på SEB Investment Management (2005-2020). Innan dess arbetade han som konsult på VPD Financial Software Consulting (1998-2005) och som civilingenjör på ABB Atom (1996-1998).

Matthias har en M.Sc. i Business Administration and Economics från Handelshögskolan i Stockholm (1994-2001) samt en M.Sc. i Electrical Engineering från KTH (1990-1996).
David Stenlund fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2012-10-19
David Stenlund
David Stenlund förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond och Transferfonderna. Han har lång erfarenhet inom kvantförvaltning och började arbeta på Swedbank Robur 2003.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Bas 25 och Bas 75 (2007-2017), Bas 50 (2012-2017), Bas Ränta (2014-2015), Bas 100 (2014-2017), Mixfond Pension, Stiftelsefond och KPA Etisk Blandfond 2 (2011-2017) och Dynamic (2014-2017). 

David är chef för kvantförvaltningen på Swedbank Robur sedan 2017. Han har även varit analyschef inom Multi Asset (2012-2017) och arbetat som kvantanalytiker (2006-2007) och Riskmanager (2003-2006) på Swedbank Robur.

Han har en M.Sc. in Industrial Engineering / Financial Mathematics från Lunds tekniska högskola (1998-2003) och en M.Sc. in Economics från Lunds universitet.
Henrik Åkerström fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2017-09-13
Henrik Åkerström
Henrik Åkerström förvaltar Aktiefond Pension och Mixfond Pension och Transferfonderna. Han är certifierad finansanalytiker och han började arbeta på Swedbank Robur 2013.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Global High Dividend, Talenten Aktiefond MEGA, Ethica Global, Förbundsfond, KPA Etisk Aktiefond och Folksam LO Världen (2014-2015) och Accessfonderna (2015-2017). Han har även arbetat som kvantanalytiker på Swedbank Robur. Innan dess arbetade han som konsult på VPD Financial Software Consulting (2005-2013). 

Henrik är certifierad finansanalytiker vid CFA Instiitute (2012) och han har en B.Sc. in Business Administration & Economics från Stockholms universitet (2000-2003). Han har även en M.Sc. in Computer Science från Linköpings universitet (1997-2003).
Kvant-teamet
Kvant-teamet bedriver både aktiv och indexnära förvaltning. De aktivt förvaltade fonderna består av generationsfonderna Transfer, pensionsfonderna Aktiefond Pension och Mixfond Pension samt de mörkgröna fonderna Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Utöver det förvaltar teamet de indexnära fonderna Access, Access Edge och KPA Blandfond, fonder med exponering mot olika regioner och marknader. Förvaltarna har ett nära samarbete med Swedbank Roburs hållbarhets- och ägarstyrningsteam för att säkerställa att bolagen fonderna investerar i uppfyller fondens hållbarhetskrav. Kvant-teamet består av nio portföljförvaltare och analytiker som alla har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.
Kvantitativ förvaltning
De aktivt förvaltade fonderna förvaltas utifrån en kvantitativ förvaltningsmetod. Fördelen med kvantitativ förvaltning är att man kan utgå från en stor mängd data och förvaltarna kan hantera informationen på ett systematiskt sätt. Förvaltarna väljer värdepapper med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens egenskaper sett till avkastning, risk och hållbarhet. Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen för samtliga fonder som teamet förvaltar. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
4 / 10
Hållbara obligationer
0,00 %
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.