ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-07-01

Efter valet i Indien i maj stod det klart att Narendra Modi, ledaren för Bharatiya Janata Party (BJP), nu tillträder sin tredje mandatperiod som Indiens premiärminister. Modis parti lyckades inte nå majoritet i parlamentet och har därför bildat en koalitionsregering. Den indiska marknaden skakade av osäkerheter till följd av en detta och steg på bred front under juni månad. Utländska investerare som har nettosålt indiska aktier under året vände till köpare efter valet, i tron på Modis handlingskraft för att driva mer balanserad tillväxt i landet. Fondens indiska innehav HDFC Bank, bil och traktortillverkaren Mahindra & Mahindra, konsumentfinansbolaget Shriram Finance samt fastighetsbolaget Phoenix Mills, utvecklades mycket starkt. 

Fondens största innehav TSMC, världsledande halvledarbolag gick upp kraftigt. TSMC planerade att höja priser för sina mest avancerade chips. Dock sålde fonden ned innehav i TSMC på grund av 10-procentsbegräsning. Minneschipstillverkaren SK Hynix höjde också priser för avancerade minneschips på grund av brist på utbud och aktiekursen fortsatte rusa. Även aktiekursen i SK Square, SK Hynixs största ägare, sköt i höjden. Den koreanska biltillverkaren Hyundai Motor planerar att särnotera sin indiska verksamhet på Mumbaibörsen i syfte att synliggöra bolagets värde. Aktiekursen reagerade mycket positivt på beskedet.

Förvaltning

Veronica Yu fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2006-05-02
Veronica Yu
Veronica Yu förvaltar Swedbank Robur Asienfond. Hon har lång erfarenhet av den asiatiska aktiemarknaden och hon började arbeta på Swedbank Robur 2006. 

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare förvaltat Swedbank Robur Japanfond (2006-2009) och Global Emerging Markets (2007-2010). Hon har även förvaltat asiatiska och japanska aktier på Folksam Kapitalförvaltning (1997-2006). Innan dess arbetade hon som aktieanalytiker på Enskilda Securities (1994-1997). 

Veronica har en B.Sc. in Economics från Stockholms universitet.
Globala aktieteamet
Vårt globala aktieteam investerar på de flesta marknader runt om i världen. Varje förvaltare ansvarar för sin fond och väljer vilka bolag fonden ska investera i, samtidigt som hela teamet arbetar nära tillsammans och delar kunskap och idéer mellan varandra. Till sin hjälp har de även stöd av våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga vilket ger förvaltarna ett unikt och brett underlag för sina investeringar. Teamet består av tio portföljförvaltare som tillsammans med hela aktieförvaltningen förvaltar drygt 670 miljarder kronor.
Aktiva aktiefonder
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
6 / 27
Välja bort nivå
Policy
ESG betyg
A

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.