ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-07-02

Juni var en ganska lugn månad på världens finansmarknader. Fondens svenska delindex stängde nära nollan, medan det globala aktieindexet gav en något positiv avkastning. Fonden gick lite bättre en sitt benchmark under månaden och därmed kan vi summera ett första halvår 2024 där fonden givit en väldigt bra avkastning både i absoluta och relativa termer. Under månaden erhöll fonden störst positiva bidrag från innehaven i TSMC, Rentokil och IHI Corp. På den negativa sidan hittade vi Array Technologies, Quanta Services och Karnov. I fallet Karnov så drogs det bud som lades i början av maj tillbaka, vilket medförde att aktien föll tillbaka. Den handlas dock över de nivåer som rådde innan budet lades.

Bland teknologibolagen så har fonden sålt lite Nvidia, som numera är en neutral position relativt fondens benchmark. Fonden har ökat innehavet i Apple, som därmed blivit en övervikt. Inom bilsegmentet har fonden minskat i elbilsbatteritillverkaren Samsung SDI, samtidigt som bilsäkerhetsbolaget Autoliv är ett nytt innehav, som dock funnits i fonden tidigare. I övrigt har fonden ökat sitt innehav i Samsung C&T samt minskat något i Essity.

I fondens svenska delindex, OMXS30, sker några ändringar från och med 1 juli, som påverkar fondens relativa positioner något, trots att inga transaktioner skett. Saab är ett nytt bolag i index, Autoliv försvinner och Nordeas vikt minskar.

Förvaltning

Ulrik Grönvall fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-03-01
Ulrik Grönvall
Ulrik Grönvall förvaltar Swedbank Robur Kapitalinvest. Han har en lång erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2020.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat med ägarstyrningsfrågor på Swedbank Robur (2020-2022). Innan dess arbetade han som riskansvarig på Danske Bank (2019-2020), där han även tidigare var förvaltare av svenska aktiefonder (2003-2019) och riskanalytiker (2002-2003). Han har även varit chef för Middle Office (1999-2002) på Swedbank Robur, där han också har arbetat som risk- och portföljanalytiker (1995-1999).

Ulrik har en M.Sc in Business and Economics från Handelshögskolan i Umeå (1991-1995).

Biträdande förvaltare

Agnes Virf assistant manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-08-15
Agnes Virf
Agnes Virf är biträdande förvaltare för Swedbank Robur Allemansfond Komplett och Kapitalinvest. Hon började arbeta på Swedbank Robur 2022.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare arbetat som aktieanalytiker på SEB (2020-2022), där hon även arbetade med affärsutveckling inom Private Banking (2020). Innan dess arbetade hon som försäkringsrådgivare på Länsförsäkringar (2017-2019).

Agnes har en B.Sc. i Economics & Finance från Luleå tekniska universitet (2015-2019) samt ett utbytes år med finansinriktning på University of Nebraska at Omaha (2018).
Globala aktieteamet
Vårt globala aktieteam investerar på de flesta marknader runt om i världen. Varje förvaltare ansvarar för sin fond och väljer vilka bolag fonden ska investera i, samtidigt som hela teamet arbetar nära tillsammans och delar kunskap och idéer mellan varandra. Till sin hjälp har de även stöd av våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga vilket ger förvaltarna ett unikt och brett underlag för sina investeringar. Teamet består av tio portföljförvaltare som tillsammans med hela aktieförvaltningen förvaltar drygt 670 miljarder kronor.
Aktiva aktiefonder
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
7 / 8
Välja bort nivå
Policy
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.