ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata
Risk
Uppdaterat: 2024-06-30
Modifierad spreadduration
3,00 %
Modifierad duration
3,46 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2024-06-30
AAA
68,48 %
AA+-
3,29 %
A+-
2,99 %
BBB+-
22,11 %
BB+-
1,10 %
B+-
0,00 %
Below B
0,00 %
No Rating Ratio
2,03 %

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-07-01

Den Europeiska centralbanken (ECB) sänkte räntan vilket var den första sänkningen sedan 2019. Räntan justerades från 4 % till 3,75 %. ECB meddelade dock att ytterligare bevis på minskad inflation behövs för att kunna normalisera penningpolitiken. Samtidigt justerade ECB sina inflationsprognoser något uppåt. Marknaden förutspår att ECB kommer att sänka räntan ytterligare två gånger till under året. Den amerikanska centralbanken, Federal Reserve (FED), höll som förväntat styrräntan oförändrad på 5,50 % – 5,25 %. FED förutspår nu en enda räntesänkning under 2024, jämfört med tre planerade sänkningar tidigare. Även den långsiktiga neutrala räntan i USA har nu stigit från 2,6 % till 2,8 %. Riksbanken behöll styrräntan oförändrad på 3,75 % under månaden. Riksbankschef Erik Thedéen signalerade att räntan kan sänkas ytterligare två till tre gånger i år, Den svenska inflationen mätt som KPIF, steg oväntat till 2,3 % på årsbasis. Räntorna på den svenska tioårsobligationen sjönk från 2,44 % till 2,18 % under månaden, medan den svenska tvåårsräntan sjönk från 2,90 % till 2,58%. Stibor 3-månadersräntan sjönk från 3,75 % till 3,71%. Fonden avkastade positivt främst från brantare kurvor och bra performance av korta bostadsobligationer och underperformance av långa statsobligationer.
Exponering
Bransch
Uppdaterat: 2024-06-30
Finans- och försäkringsverksamhet
68,50 %
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
17,40 %
Fastighetsverksamhet
6,50 %
Tillverkning
3,10 %
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
1,80 %
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
0,60 %
Försörjning av el, gas, värme och kyla
0,60 %
Fördelning av innehav
Uppdaterat: 2024-06-30
Säkerställda obligationer
45,60 %
Fonder
27,50 %
Företagsobligationer
13,90 %
Realränteobligationer
10,00 %
Kommunobligationer
8,30 %
Statsobligationer
4,40 %
Kassa/Övrigt
2,00 %
Statsgaranterade obligationer
1,60 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2024-06-30
AAA
68,48 %
AA+-
3,29 %
A+-
2,99 %
BBB+-
22,11 %
BB+-
1,10 %
B+-
0,00 %
Below B
0,00 %
No Rating Ratio
2,03 %
Fördelning kreditkvalitet
Uppdaterat: 2024-06-30
Investment grade
96,87 %
High Yield
1,10 %
No Rating Ratio
2,03 %
Fördelning ränta
Uppdaterat: 2024-06-30
Fast
87,34 %
Rörlig
12,66 %

Förvaltning

Mikael Elmqvist fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-01-10
Mikael Elmqvist
Mikael Elmqvist förvaltar Swedbank Robur Obligation, Obligation Plus, Förbundsräntefond, Talenten Räntefond MEGA, Folksam LO Obligation och Climate Bond. Han är utbildad inom ekonomi och han började arbeta på Swedbank Robur 2022.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat som värdepappersmäklare av nordiska ränteprodukter på SEB Markets (2018-2021). Innan dess arbetade han på Skandia som ränteförvaltare (2010-2018) och tidigare som analytiker (2008-2010) och controller (2007-2008).

Mikael har en M.Sc in Economics från Stockholms universitet (2002-2007).
Ränteteamet
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet som består av 13 portföljförvaltare är indelad i två grupper: ränteteamet, som hanterar våra ränte- och obligationsfonder, och kreditteamet, som hanterar våra företagsobligationsfonder. 
Räntefonder
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
5 / 8
Hållbara obligationer
15,19 %
Välja bort nivå
Policy
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.