ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 9

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-06-07

Under månaden gick fonden upp ca 0,4 %, samtidigt som den breda marknaden gick ner ca 0,3 %.

Fonden investerar i fyra huvudområden; Klimat, Naturresurser, Grundläggande behov och Möjliggörande. Starka positiva bidrag kom under månaden både från områdena Klimat och Naturresurser, medan Grundläggande behov och Möjliggörande utvecklades svagt negativt.

Bäst område var Klimat, där underområdet förnybar energi tog revansch och gick riktigt starkt, med bra utveckling inom såväl vind- som solenergi. Bäst utveckling hade solutrustningstillverkarna First Solar och Enphase Energy, stärkta bl.a. av den ökade efterfrågan på förnybar energi för att tillgodogöra energibehovet som utvecklingen inom AI skapar. Det starkaste bolaget i fonden är just verksamt inom AI, där Nvidia från underområdet energieffektivitet fortsatte att gå rekordstarkt och överträffa marknadens förväntningar.

Inom Naturresurser kom positiva bidrag från flera håll, bl.a. kartongåtervinnaren DS Smith vars kurs tidigare stärkts av uppköpsbesked från International Paper (IP). Nu har bud i sin tur kommit på IP vilket ytterligare stärkt kursen för DS Smith. Även svenska Munters, som arbetar med luftbehandlingslösningar, bl.a. till serverhallar, stod ut på den positiva sidan.

Omvänt var det på nedsidan framför allt utbildningsbolag inom Möjliggörande samt sanitetsbolag inom Grundläggande behov som utvecklades svagast.

Förvaltning

Linnea Zanetti fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-03-17
Linnea Zanetti
Linnea Zanetti förvaltar Swedbank Robur Access Edgefonderna, Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Hon är utbildad civilekonom och började arbeta på Swedbank Robur 2011.

Erfarenhet och utbildning
Hon tidigare förvaltat Swedbank Robur Access (2015-2022). 
Hon har även arbetat med shareholding disclosure på Swedbank Robur (2011-2013). Innan dess arbetade hon inom Equities Operations (2009-2011) och som account manager (2008-2009) på SEB. 

Linnea har en M.Sc. in Business & Economics från Uppsala universitet (2003-2008).
David Stenlund fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-03-17
David Stenlund
David Stenlund förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond och Transferfonderna. Han har lång erfarenhet inom kvantförvaltning och började arbeta på Swedbank Robur 2003.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Bas 25 och Bas 75 (2007-2017), Bas 50 (2012-2017), Bas Ränta (2014-2015), Bas 100 (2014-2017), Mixfond Pension, Stiftelsefond och KPA Etisk Blandfond 2 (2011-2017) och Dynamic (2014-2017). 

David är chef för kvantförvaltningen på Swedbank Robur sedan 2017. Han har även varit analyschef inom Multi Asset (2012-2017) och arbetat som kvantanalytiker (2006-2007) och Riskmanager (2003-2006) på Swedbank Robur.

Han har en M.Sc. in Industrial Engineering / Financial Mathematics från Lunds tekniska högskola (1998-2003) och en M.Sc. in Economics från Lunds universitet.
Johan Eriksson fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2022-03-17
Johan Eriksson
Johan Eriksson förvaltar Swedbank Robur Climate Impact, Global Impact, Humanfond, Aktiefond Pension, Mixfond Pension och Transferfonderna. Han har många års erfarenhet av fondförvaltning och han började arbeta på Swedbank Robur 2007.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Ethica Global (2007-2010), Globalfond (2007-2013), Folksam LO Världen (2007-2015), Aktie Hedge, Global High Dividend, Talenten Aktiefond MEGA, KPA Etisk Aktiefond, Förbundsfond och Accessfonderna (2013-2015). Han har även arbetat som kvantitativ analytiker på SEB Asset Management (2006-2007) och innan dess som konsult på VPD Financial Software Consulting (1997-2006). 

Johan har en B.Sc. in Business Administration and Economics från Uppsala universitet (1993-1997).
Kvant-teamet
Kvant-teamet bedriver både aktiv och indexnära förvaltning. De aktivt förvaltade fonderna består av generationsfonderna Transfer, pensionsfonderna Aktiefond Pension och Mixfond Pension samt de mörkgröna fonderna Climate Impact, Global Impact och Humanfonden. Utöver det förvaltar teamet de indexnära fonderna Access, Access Edge och KPA Blandfond, fonder med exponering mot olika regioner och marknader. Förvaltarna har ett nära samarbete med Swedbank Roburs hållbarhets- och ägarstyrningsteam för att säkerställa att bolagen fonderna investerar i uppfyller fondens hållbarhetskrav. Kvant-teamet består av nio portföljförvaltare och analytiker som alla har lång erfarenhet av kapitalförvaltning.
Kvantitativ förvaltning
De aktivt förvaltade fonderna förvaltas utifrån en kvantitativ förvaltningsmetod. Fördelen med kvantitativ förvaltning är att man kan utgå från en stor mängd data och förvaltarna kan hantera informationen på ett systematiskt sätt. Förvaltarna väljer värdepapper med egenskaper som förväntas bidra positivt till portföljens egenskaper sett till avkastning, risk och hållbarhet. Hållbarhet är en viktig del av investeringsprocessen för samtliga fonder som teamet förvaltar. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 9
CO₂
8 / 11
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Fonden analyserar fortlöpande hur investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning.

När enskilda värdepapper utvärderas om de orsakar betydande skada på något miljörelaterat eller socialt mål beaktas indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts, PAI). Fondbolaget analyserar PAI-indikatorer som anses kunna mäta betydande skada och har satt upp gränsvärden för när PAI-indikatorerna ska anses påvisa sådan skada. I de fall då gränsvärden passeras utgör värdepapperet inte en hållbar investering.

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning och avstår i så fall från att investera i bolaget och avyttrar befintliga innehav. Om en sådan kränkning bedöms föreligga utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Fondens investeringar är koncentrerade till bolag som enligt Swedbank Robur är hållbara investeringar, genom att bolagens produkter och tjänster bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). FN:s globala mål riktar sig mot både sociala och miljörelaterade aspekter. Fondens investeringar har ett särskilt fokus på FN:s globala mål avseende hållbar energi, bevarande av miljön och bekämpning av klimatförändringar.

Fonden förvaltas med syfte att bidra till uppfyllelsen av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Fonden investerar endast i bolag som Swedbank Robur klassificerar som hållbara investeringar enligt SFDR. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå fondens mål om hållbara investeringar. Fondbolaget har även "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Det planeras att minst 85% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som används för att uppfylla målet för hållbar investering, varav minst 40% med miljömål och minst 20% med sociala mål. Av investeringarna med miljömål avses minst 1% vara taxonomiförenliga.

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att fondens målsättning avseende hållbara investeringar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar uppnår målen för hållbara investeringar.

För att mäta uppnåendet av målet för hållbar investering används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, intäkter enligt FN:s globala mål samt Swedbank Robur Kvants hållbarhetsbetyg.

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fondens mål för hållbara investeringar uppnås. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt.

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig.

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering.

Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.