ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 9

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata
Risk
Uppdaterat: 2024-05-31
Modifierad spreadduration
0,98 %
Modifierad duration
3,65 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2024-05-31
AAA
50,07 %
AA+-
45,15 %
A+-
0,00 %
BBB+-
1,23 %
BB+-
0,00 %
B+-
0,00 %
Below B
0,00 %
No Rating Ratio
3,54 %

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-06-05

Riksbanken sänkte styrräntan för första gången sedan 2016 till 3,75 %, från tidigare 4 %. Beskedet var i linje med marknadens förväntningar. De påpekade dock att om inflationsutsikterna håller i sig kan ytterligare två räntesänkningar ske under 2024. Den svenska kronan har efter beskedet stärkts med cirka 30 öre mot euron, vilket signalerar möjligheten för fortsatta räntesänkningar under året. Den amerikanska centralbankschefen meddelade i början av månaden att en räntehöjning är osannolik. Federal Reserve har även sänkt takten på balansräkningens minskning, från 95 miljarder dollar per månad till 60 miljarder dollar.

Marknadens förväntningar och prissättning av centralbankernas agerande har justerats något under månaden. I Sverige förväntas Riksbanken sänka räntan till 3,25 % vid årets slut. För ECB förväntar marknaden att räntan kommer att ligga kring 3,40 %, medan Federal Reserves ränta förväntas landa strax under 5 % vid utgången av december. Räntorna på den svenska tioårsobligationen sjönk från 2,47 % till 2,44 % under månaden, medan den svenska tvåårsräntan sjönk från 3,01 % till 2,90%. Stibor 3-månadersräntan sjönk från 3,87 % till 3,75%. Fonden avkastade sämre än index från en undervikt i Bostadsobligationer.
Exponering
Bransch
Uppdaterat: 2024-05-31
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
48,50 %
Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
25,10 %
Finans- och försäkringsverksamhet
19,50 %
Fastighetsverksamhet
6,90 %
Fördelning av innehav
Uppdaterat: 2024-05-31
Kommunobligationer
39,10 %
Statsgaranterade obligationer
24,20 %
Företagsobligationer
17,90 %
Statsobligationer
7,70 %
Säkerställda obligationer
7,60 %
Kassa/Övrigt
3,50 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2024-05-31
AAA
50,07 %
AA+-
45,15 %
A+-
0,00 %
BBB+-
1,23 %
BB+-
0,00 %
B+-
0,00 %
Below B
0,00 %
No Rating Ratio
3,54 %
Fördelning kreditkvalitet
Uppdaterat: 2024-05-31
Investment grade
96,46 %
High Yield
0,00 %
No Rating Ratio
3,54 %
Fördelning ränta
Uppdaterat: 2024-05-31
Fast
89,04 %
Rörlig
10,96 %

Förvaltning

Mikael Elmqvist fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2023-09-07
Mikael Elmqvist
Mikael Elmqvist förvaltar Swedbank Robur Obligation, Obligation Plus, Förbundsräntefond, Talenten Räntefond MEGA, Folksam LO Obligation och Climate Bond. Han är utbildad inom ekonomi och han började arbeta på Swedbank Robur 2022.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat som värdepappersmäklare av nordiska ränteprodukter på SEB Markets (2018-2021). Innan dess arbetade han på Skandia som ränteförvaltare (2010-2018) och tidigare som analytiker (2008-2010) och controller (2007-2008).

Mikael har en M.Sc in Economics från Stockholms universitet (2002-2007).
Karl-Johan Moritz fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2024-03-01
Karl-Johan Moritz
Karl-Johan Moritz förvaltar Swedbank Robur Bas Ränta, Obligation Lång Inst och Climate Bond. Han är utbildad inom finans och började arbeta på Swedbank Robur 2014.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Realränta, Räntefond Kort, Förbundsräntefond Kort och Obligation Lång Inst. Han har även arbetat som assisterande portföljförvaltare (2017-2017) och som analytiker (2014-2017) på Swedbank Robur. Innan dess arbetade han som analytiker på Swedbank (2010-2013) och som Hedge Fund Accountant på BNY Mellon (2008-2009).

Karl-Johan har en M.Sc i Applied Economics and Finance från Copenhagen Business School (2004-2006) och en Bachelor of Business Administration från University of Hawaii at Hilo. Han har även varit forskarstuderande inom ekonomi och finans på SGH Warsaw School of Economics (2014-2016). 
Räntefonder
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer. 
Ränteteamet
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet som består av 13 portföljförvaltare är indelad i två grupper: ränteteamet, som hanterar våra ränte- och obligationsfonder, och kreditteamet, som hanterar våra företagsobligationsfonder. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 9
CO₂
-
Hållbara obligationer
99,58 %
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Fonden analyserar fortlöpande hur investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning.

När enskilda värdepapper utvärderas om de orsakar betydande skada på något miljörelaterat eller socialt mål beaktas indikatorerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (Principal Adverse Impacts, PAI). Fondbolaget analyserar PAI-indikatorer som anses kunna mäta betydande skada och har satt upp gränsvärden för när PAI-indikatorerna ska anses påvisa sådan skada. I de fall då gränsvärden passeras utgör värdepapperet inte en hållbar investering.

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning och avstår i så fall från att investera i bolaget och avyttrar befintliga innehav. Om en sådan kränkning bedöms föreligga utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Fondens investeringar utgörs av hållbara obligationer som enligt Swedbank Robur är hållbara investeringar genom att emissionslikvid är öronmärkt till gröna och/eller sociala projekt som bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Fondens investeringar skulle också kunna utgöras av obligationer där emittenten klassas som en hållbar investering genom att emittentens produkter och tjänster bidrar till att uppfylla FN:s globala mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). FN:s globala mål riktar sig mot både sociala och miljörelaterade aspekter. Fondens investeringar har ett särskilt fokus på FN:s miljörelaterade mål som exempelvis hållbar energi, bevarande av miljön och bekämpning av klimatförändringar.

Fonden förvaltas med syfte att bidra till uppfyllelsen av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Fonden investerar endast i hållbara obligationer och vanliga obligationer som uppfyller Swedbank Robur definition av hållbara investeringar enligt SFDR. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå fondens mål om hållbara investeringar. Fondbolaget har även "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Det planeras att minst 80% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som används för att uppfylla målet för hållbar investering, varav minst 80% med miljömål och minst 0% med sociala mål.

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att fondens målsättning avseende hållbara investeringar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar uppnår målen för hållbara investeringar.

För att mäta uppnåendet av målet för hållbar investering används hållbarhetsindikatorerna hållbara obligationer samt påverkansdialog Miljö (E).

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fondens mål för hållbara investeringar uppnås. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt.

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig.

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering.

Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.