ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-07-02

Världsmarknadsindex i svenska kronor steg cirka 3 % under juni månad. Utvecklingen var ganska spretig där uppgången leddes av amerikanska teknikbolag, medan exempelvis den svenska aktiemarknaden istället var ned en dryg procent under månaden. Månadens stora händelse var EU-valet där en tillbakagång för den franske presidenten Macrons parti fick honom att utlysa ett nyval till det franska parlamentet. Denna politiska osäkerhet orsakade höjda riskpremier på europeiska tillgångar i allmänhet och franska i synnerhet. Svenska marknadsräntor för obligationer med hög kreditvärdighet föll under månaden, delvis som en följd av den ökade politiska osäkerheten i Europa, men också som följd av stigande förväntningar om styrräntesänkningar från Riksbanken. Dessa stigande förväntningar bekräftades av Riksbanken som vid sitt junimöte förutspådde att styrräntan kunde komma att sänkas två till tre gånger till i år.

Fonden utvecklades sämre än sitt jämförelseindex under månaden. Detta beroende på fondval men också på underliggande fonders utveckling. Bäst utveckling hade globala aktiefondsexponeringar medan övriga, smalare, aktiefondsexponeringar generellt minskade i värde under månaden. Den goda utvecklingen för svenska marknadsräntor för obligationer med hög kreditvärdighet innebar att fondens exponering i Swedbank Robur Obligation gav ett gott tillskott till avkastningen under månaden.

Förvaltning

Mattias Olsson fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2024-04-02
Mattias Olsson
Mattias Olsson förvaltar Swedbank Robur Basfonderna, Savings Funds, Mix Balanserad och Stiftelsefond. Han är utbildad nationalekonom och började arbeta på Swedbank Robur 2007.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Obligation Lång Inst (2020-2024), Räntefond Kort Plus (2023-2024) och Realränta (2007-2017). Innan dess har han arbetat som ränteoptionshandlare på Handelsbanken Capital Markets (2005-2007) och som portföljförvaltare på Swedbank Robur (2003-2005). Han har även arbetat som räntederivathandlare (2002-2003) och analytiker (2001) på Handelsbanken Capital Markets.

Mattias är utbildad nationalekonom vid Lunds Universitet (1999).
Allokeringsteamet
Allokeringsteamet förvaltar bland annat våra färdiga fondpaket som blandfonderna Bas- och Selection men också skräddarsydda fondportföljer för bland annat institutioner. Förvaltarna har lång erfarenhet inom tillgångsallokering, fondurval samt portföljkonstruktion och skapar fondportföljer med hög kvalitet och långsiktighet. De väljer ut underliggande fonder ur både ett regionalt perspektiv och utifrån olika teman, som till exempel klimat. De har ett nära samarbete med tradingavdelningen för att kunna hitta intressanta möjligheter vid bland annat handel med olika derivat. Teamet består av tio portföljförvaltare och tillsammans förvaltar de cirka 129 miljarder kronor i svenska fonder.
Blandfonder
De flesta av våra blandfonder är aktivt förvaltade och placerar i både aktier och räntor, antingen direkt i värdepapper eller i andra Swedbank Roburfonder. Det finns också möjlighet att utöver aktier och räntor investera i krediter, alternativa ränte- och aktieinvesteringar samt derivat och externa fonder. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
3 / 6
Hållbara obligationer
7,61 %
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.