ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-06-07

Den underliggande trenden för det breda globala indexet (MSCI AC World) var uppåt under maj. Trots det var de globala aktiemarknaderna i stort oförändrade under månaden i svenska kronor mätt som en följd av valutaförstärkningen. Det som drev börsutvecklingen var fortsatt positiva bolagsrapporter och att marknaden bedömde att sannolikheten för en ekonomisk mjuklandning i USA ökade. Förbättrade tillväxtutsikter i regioner som har haft en svagare ekonomisk utveckling de senaste åren, som till exempel Sverige, hade också en positiv påverkan. Marknadsräntorna föll något under månaden. Riksbankens räntesänkning under perioden var inprisad av marknaderna och gav inte upphov till några större marknadsrörelser.

Fonden behöll en övervikt i aktier jämfört med sitt referensindex. Under maj ökades marginellt exponeringen mot svenska aktier. Periodens vinnare var temat ”Smart energi” där förväntningar om räntesänkningar bidrog till att vända den negativa trenden. Temat ”Framtidens kommunikation” fortsatte att bidra positivt. Temat ”Cybersäkerhet” stötte däremot på utmaningar under månaden då estimat för kommande kvartal kom i fokus i samband med rapportperioden.

Inom räntedelen bidrog de svenska obligationsfonderna och korträntefonderna positivt som en följd av fallande räntor. Kreditfonderna levererade blandad avkastning under månaden, även här påverkade valutakursförändringen.

Förvaltning

Malin Hallén fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2018-11-22
Malin Hallén
Malin Hallén förvaltar Swedbank Robur Selection. Hon är certifierad finansanalytiker och började arbeta på Swedbank Robur 2009.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare förvaltat Swedbank Robur Stiftelsefond (2012-2017) samt de dåvarande Swedbank Robur Access Offensiv, Access Modig, Access Balanserad, Access Trygg, Access Emerging Markets och Access Hedge, Premium fonderna och PB Safe, Core & Edge samt andra förvaltningsuppdrag. Hon har även arbetat som senior fondanalytiker på Handelsbanken Kapitalförvaltning (2008-2009) och som senior fondanalytiker och portföljförvaltare på Skandia (1998-2008).

Malin har en B.Sc. in Business Administration and Finance från Stockholms universitet (1994-1998) och hon är certifierad finansanalytiker vid Handelshögskolan i Stockholm (2005).
Julia Axelsson fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2024-05-20
Julia Axelsson
Julia Axelsson förvaltar Swedbank Robur Selection. Hon har lång erfarenhet av tillgångsallokering och hon började på Swedbank Robur 2024.
 
Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare arbetat som Senior Research Director på NordSIP (2020-2024) och som Risk Manager på Länsförsäkringar (2015-2017). Hon har även arbetat som förvaltare inom tillgångsallokering på Ålandsbanken (2010-2015) och som assisterande portföljförvaltare på Kaupthing Bank (2005-2010). Innan dess var hon assisterande portföljförvaltare på Nordea Investment Management (2002-2005) och chef för kundservice, institutionella kunder på Nordbanken Portföljförvaltning (1999-2002). 
 
Julia har en M.Sc i Indologi från Sofia University (1993). Hon har även en ekonomiutbildning från Stockholms universitet (1995-1997) samt påbyggnadsstudier i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm (1999-2000). Hon är certifierad analytiker av komplexa finansiella instrument och strategier (2009).
Allokeringsteamet
Allokeringsteamet förvaltar bland annat våra färdiga fondpaket som blandfonderna Bas- och Selection men också skräddarsydda fondportföljer för bland annat institutioner. Förvaltarna har lång erfarenhet inom tillgångsallokering, fondurval samt portföljkonstruktion och skapar fondportföljer med hög kvalitet och långsiktighet. De väljer ut underliggande fonder ur både ett regionalt perspektiv och utifrån olika teman, som till exempel klimat. De har ett nära samarbete med tradingavdelningen för att kunna hitta intressanta möjligheter vid bland annat handel med olika derivat. Teamet består av tio portföljförvaltare och tillsammans förvaltar de cirka 129 miljarder kronor i svenska fonder.
Blandfonder
De flesta av våra blandfonder är aktivt förvaltade och placerar i både aktier och räntor, antingen direkt i värdepapper eller i andra Swedbank Roburfonder. Det finns också möjlighet att utöver aktier och räntor investera i krediter, alternativa ränte- och aktieinvesteringar samt derivat och externa fonder. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
7 / 11
Hållbara obligationer
5,20 %
Välja bort nivå
Policy
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Däremot kommer fonden ha en minimiandel hållbara investeringar.

Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning.

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, verksamhetsstrategier som inkluderar FN:s globala mål för en hållbar utveckling, hållbara obligationer, en miljömässigt mer hållbar inriktning av bolags och emittenters verksamheter genom påverkansdialog Miljö (E) samt ett ökat socialt ansvarstagande från bolags och emittenters sida genom påverkansdialog Socialt (S).

Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Det planeras att minst 40% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 10% avses vara hållbara investeringar.

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, intäkter enligt FN:s globala mål, hållbara obligationer, påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S).

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt.

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig.

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering.

Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.