ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata
Risk
Uppdaterat: 2024-05-31
Modifierad spreadduration
5,38 %
Modifierad duration
4,79 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2024-05-31
AAA
0,16 %
AA+-
0,40 %
A+-
17,40 %
BBB+-
74,90 %
BB+-
1,43 %
B+-
0,00 %
Below B
0,00 %
No Rating Ratio
5,70 %

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-06-04

ECB förväntas påbörja sin räntesänkningscykel i juni med en första sänkning till 3,75 %. Om centralbanken signalerar kommande räntesänkningar är mer osäkert efter att inflationsstatistik presenterats under maj. Inflationen steg till 2,6 % från tidigare 2,4 %. Framförallt har prisökningar inom servicesektorn hållit sig kvar i kombination med en högre lönetillväxt. I USA har inflationen stigit under året men under månaden var ökningstakten lägre och enligt förväntan. Samtidigt steg arbetslösheten och lönetillväxten var något lägre. Vår vy är att det kommer vara en del hinder på vägen för FED innan inflationsmålet nås. Samtidigt tror vi att dessa kommer hanteras med sänkningar senare i tiden snarare än med ytterligare höjningar. Kreditmarknaden trivs i detta scenario. Dessutom är segmentet fortsatt attraktivt givet den absoluta räntenivån. I sin helhet har premierna för europeisk kreditmarknad sjunkit, för Investment Grade (IG) med 0,04 %. Motsvarande för High Yield (HY) sjönk med 0,14 %. Tyska statsräntor med en löptid om 5 år steg med 0,09 %. Fonden avkastade positivt och bättre än sitt jämförelseindex. Anledningen är lägre premier i kombination med fortsatt hög förräntning. Relativavkastningen kan härledas till övervikten i kreditduration, efterställd skuld, lägre kreditkvalitet samt från investeringar i SEK. Fondens andel av hållbara obligationer var vid månadens slut 25 %.

Under maj har fonden ökat kreditrisken i företag samt sålt seniora banker. Nyemissionsaktiviteten har varit mycket hög då majoriteten av kvartalsrapporterna är bakom oss. Rapporterna innehåller lägre försäljningstillväxt och något pressade marginaler. Samtidigt har balansräkningarna förbättrats med minskad skuldsättning, framförallt för fordonssektorn och för industribolag. För dessa ser vi dessutom högst andel med förbättrade kreditbetyg. Höga räntor fortsätter driva efterfrågan till tillgångsslaget. Detta i kombination med ett lägre utbud och inga större negativa överraskningar i rapporterna tror vi skapar en positiv miljö för krediter under sommarmånaderna. Därav fondens positionering.
Exponering
Bransch
Uppdaterat: 2024-05-31
Finans- och försäkringsverksamhet
42,50 %
Tillverkning
15,90 %
Fastighetsverksamhet
11,60 %
Försörjning av el, gas, värme och kyla
11,50 %
Informations- och kommunikationsverksamhet
6,10 %
Transport och magasinering
5,50 %
Byggverksamhet
1,50 %
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
1,50 %
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
0,90 %
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
0,80 %
Fördelning av innehav
Uppdaterat: 2024-05-31
Företagsobligationer
88,10 %
Fonder
6,30 %
Kassa/Övrigt
5,20 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2024-05-31
AAA
0,16 %
AA+-
0,40 %
A+-
17,40 %
BBB+-
74,90 %
BB+-
1,43 %
B+-
0,00 %
Below B
0,00 %
No Rating Ratio
5,70 %
Fördelning kreditkvalitet
Uppdaterat: 2024-05-31
Investment grade
92,87 %
High Yield
1,43 %
No Rating Ratio
5,70 %
Fördelning ränta
Uppdaterat: 2024-05-31
Fast
92,95 %
Rörlig
6,88 %

Förvaltning

Johan Forsblom fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2017-05-23
Johan Forsblom
Johan Forsblom förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe, Corporate Bond Europe IG och Corporate Bond Nordic. Han har många års erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden och började arbeta på Swedbank Robur 2004. 

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield (2016-2020), Corporate Bond Europe Mix (2018-2020) och Räntefond Kort Plus (2017-2023). Han har även arbetat som trader inom räntor och valutor (2009-2016), produktutvecklare (2007-2009) och operation coordinator (2004-2007) på Swedbank Robur. Innan dess har han även arbetat som finansiell rådgivare på Skandiabanken (2000-2002).

Johan har M.Sc in Business Administration, major in Finance, samt en B.Sc in Economics från Stockholms universitet (2002-2004). Han har även utbildat sig i Valuation and Corporate Finance inom SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm (2015).
Helena Frisk fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2017-05-23
Helena Frisk
Helena Frisk förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe, Corporate Bond Europe IG och Corporate Bond Nordic. Hon är utbildad inom finans och började arbeta på Swedbank Robur 2016.

Erfarenhet och utbildning
Hon har tidigare förvaltat Swedbank Robur Företagsobligationsfond High Yield (2016-2020), Corporate Bond Europe Mix (2018-2020) och Räntefond Kort Plus (2017-2023). Hon har även arbetat som trader inom krediter (2010-2016) och risk controller (2009-2010) på Swedbank Markets samt som fondanalytiker på Söderberg & Partners (2006-2009).

Helena har en M.Sc in Applied Mathematics in Analytical Finance samt en B.Sc in Economics från Mälardalens högskola (2003-2007). Hon har även utbildat sig i Valuation and Corporate Finance inom SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm (2015).
Robert Matulin fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2017-05-23
Robert Matulin
Robert Matulin förvaltar Swedbank Robur Corporate Bond Europe IG. Han har lång erfarenhet av räntemarknaden och började arbeta på Swedbank Robur 2016.
 
Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Corporate Bond Europe (2016-2020), Corporate Bond Europe High Yield, Corporate Bond Europe Mix (2018-2020) och Räntefond Kort Plus (2017-2023). Robert har även arbetat som kreditanalytiker på Nordea Markets (2014-2016). Innan dess arbetade han som finansiell analytiker (2007-2014) och kreditanalytiker (2007-2014) på Swedbank.
 
Robert har en M.Sc in Business Administration and Economics från Handelshögskolan i Stockholm (1997-2002).
Ränteteamet
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet som består av 13 portföljförvaltare är indelad i två grupper: ränteteamet, som hanterar våra ränte- och obligationsfonder, och kreditteamet, som hanterar våra företagsobligationsfonder. 
Räntefonder
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
7 / 10
Hållbara obligationer
26,56 %
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
AA

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Däremot kommer fonden ha en minimiandel hållbara investeringar.

Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning.

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Fonden främjar låga utsläpp av koldioxid, Netto noll-mål, hållbara obligationer, obligationsfinansiering av bolag som klassas som hållbar investering, en miljömässigt mer hållbar inriktning av emittenters verksamheter genom påverkansdialog Miljö (E) samt ett ökat socialt ansvarstagande från emittenters sida genom påverkansdialog Socialt (S).

Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Det planeras att minst 70% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 15% avses vara hållbara investeringar.

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna viktad genomsnittlig koldioxidintensitet, Netto noll-mål, hållbara obligationer, andel obligationer i hållbara bolag, påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S).

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt.

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig.

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering.

Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.