ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata
Risk
Uppdaterat: 2024-05-31
Modifierad spreadduration
3,09 %
Modifierad duration
3,21 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2024-05-31
AAA
18,27 %
AA+-
2,66 %
A+-
8,31 %
BBB+-
35,46 %
BB+-
17,71 %
B+-
7,57 %
Below B
0,39 %
No Rating Ratio
9,63 %

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-06-07

I maj steg fondens avkastning med 0,62 % vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 0,52 %.

Fonden har under månaden missgynnats av stigande europeiska räntor men gynnats av svagt fallande svenska räntor. Fonden har även gynnats både i absoluta- och relativa termer av fallande kreditpremier både i hög- och lågriskkrediter

Den internationella ränteuppgången kan förklaras av att inflationen i framförallt USA och Eurozonen har bitit sig fast längre än vad marknaden förväntat sig. Trots högre inflation i Eurozonen tror vi dock att ECB kommer att sänka räntan i juni. I Sverige, där inflationsutvecklingen varit gynnsammare, förväntar vi oss fortfarande minst två räntesänkningar till i år.

Kreditrisken i fonden har ökats något under april mot bakgrund av en oväntat stark konjunkturutveckling och stark vinstutveckling i företagssektorn. Stark vinstutveckling och tillväxt medför minskade kreditrisker. Fonden har en fortsatt övervikt i svenska lågriskkrediter som vi tror gynnas av snabbare svenska räntesänkningar än i omvärlden. Vi har också har en försiktig exponering mot europeiska högriskkrediter.

Vi tror fortsatt att Inflationstrycket i Europa och USA kommer att falla men senare än vad marknaden förväntat sig. Amerikanska räntesänkningar är den enskilt mest avgörande faktorn för hur riskfyllda tillgångar skall utvecklas framöver.
Exponering
Fördelning av innehav
Uppdaterat: 2024-05-31
Fonder
95,80 %
Kassa/Övrigt
4,20 %
Kreditbetyg obligationer
Uppdaterat: 2024-05-31
AAA
18,27 %
AA+-
2,66 %
A+-
8,31 %
BBB+-
35,46 %
BB+-
17,71 %
B+-
7,57 %
Below B
0,39 %
No Rating Ratio
9,63 %
Fördelning kreditkvalitet
Uppdaterat: 2024-05-31
Investment grade
64,71 %
High Yield
25,67 %
No Rating Ratio
9,63 %
Fördelning ränta
Uppdaterat: 2024-05-31
Fast
81,75 %
Rörlig
18,07 %

Förvaltning

Per Lilja fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2015-06-01
Per Lilja
Per Lilja förvaltar Swedbank Robur Bas Ränta och Räntefond Kort Plus. Han är utbildad civilekonom och började arbeta på Swedbank Robur 2000.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare arbetat som strateg inom Asset Allocation på Swedbank Robur (2012-2015) och som aktieförvaltare på Finansfonden (2000-2012). Innan dess arbetade han som bankanalytiker på Riksbanken (1997-2000) och som kreditanalytiker på HSBC Bank (1994-1997).

Per är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg (1988-1991) där han även fortsatte med forskarstudier (1992-1994).
Karl-Johan Moritz fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2018-11-01
Karl-Johan Moritz
Karl-Johan Moritz förvaltar Swedbank Robur Bas Ränta, Obligation Lång Inst och Climate Bond. Han är utbildad inom finans och började arbeta på Swedbank Robur 2014.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Realränta, Räntefond Kort, Förbundsräntefond Kort och Obligation Lång Inst. Han har även arbetat som assisterande portföljförvaltare (2017-2017) och som analytiker (2014-2017) på Swedbank Robur. Innan dess arbetade han som analytiker på Swedbank (2010-2013) och som Hedge Fund Accountant på BNY Mellon (2008-2009).

Karl-Johan har en M.Sc i Applied Economics and Finance från Copenhagen Business School (2004-2006) och en Bachelor of Business Administration från University of Hawaii at Hilo. Han har även varit forskarstuderande inom ekonomi och finans på SGH Warsaw School of Economics (2014-2016). 
Ränteteamet
Ränteteamet förvaltar allt från traditionella penningmarknads- och obligationsfonder till globala företagsobligationsfonder inom både Investment Grade och High Yield. Du kan därmed hitta produkter med exponering mot hela räntespektrumet. Förvaltarna har gedigen kunskap och lång erfarenhet av ränte- och kreditmarknaden, både inom den nordiska och europeiska regionen. Teamet som består av 13 portföljförvaltare är indelad i två grupper: ränteteamet, som hanterar våra ränte- och obligationsfonder, och kreditteamet, som hanterar våra företagsobligationsfonder. 
Räntefonder
Våra aktivt förvaltade räntefonder har en investeringsstrategi som utgår från förvaltarens prognos om ränteutvecklingen i relation till marknadens prissättning. I företagsobligationsfonderna ligger fokuset på bolagsval, men även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Alla våra räntefonder har en tydlig hållbarhetsprofil och vår ränteförvaltning är störst i Norden när det gäller investeringar i gröna obligationer. 

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
6 / 11
Hållbara obligationer
30,72 %
Välja bort nivå
Utökad nivå
ESG betyg
A

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning


Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Däremot kommer fonden ha en minimiandel hållbara investeringar.

Fonden analyserar fortlöpande hur de hållbara investeringarna påverkar bl.a. utsläpp, vatten och biodiversitet. Fonden säkerställer också att innehaven inte på ett allvarligt och systematiskt sätt kränker internationella normer eller konventioner utfärdade av FN, ILO och OECD eller på annat sätt är involverade i oacceptabel verksamhet med hänsyn till hållbarhet eller ägarstyrning.

Externa leverantörer tillhandahåller analys till Swedbank Robur av vilka bolag som kan associeras med kränkningar av internationella normer. Baserat på information från våra leverantörer och annan tillgänglig information gör Swedbank Robur en egen bedömning om det rör sig om en allvarlig och systematisk kränkning. Om en sådan kränkning bedöms föreligga så utgör bolagets värdepapper inte en hållbar investering.

Fonden främjar hållbara obligationer, en miljömässigt mer hållbar inriktning av emittenters verksamheter genom påverkansdialog Miljö (E) samt ett ökat socialt ansvarstagande från emittenters sida genom påverkansdialog Socialt (S).

Hållbarhets- och klimatarbete är en integrerad del i investeringsstrategin, för att hantera hållbarhets- och klimatrisker och för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden är bunden att följa fondbolagets "Policy för ansvarsfulla investeringar" (antagen av styrelsen) och använder sig av tre övergripande metoder ("välja in", "välja bort" och "påverka") för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper som främjas av fonden. Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Som aktiva ägare strävar Swedbank Robur efter att de bolag vi investerar i sköts på ett effektivt och långsiktigt hållbart sätt.

Det planeras att minst 50% av fondens tillgångar utgörs av investeringar som är anpassade till miljörelaterade eller sociala egenskaper varav minst 10% avses vara hållbara investeringar.

Fondbolagets riskfunktion övervakar och kontrollerar att de miljörelaterade eller sociala egenskaper fonden främjar efterlevs. Riskfunktionen utför även kvartalsvis uppföljning och analys av de mätetal som fondbolaget valt ut för att mäta hur fondens investeringar främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper.

För att mäta uppnåendet av de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar används hållbarhetsindikatorerna hållbara obligationer, påverkansdialog Miljö (E) samt påverkansdialog Socialt (S).

Swedbank Robur använder flertalet källor i sin process för att mäta hur fonder främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Swedbank Robur köper in data från stora dataleverantörer som har påvisat en robust metod för att säkerställa kvalitet på data. För att säkerställa kvaliteten på den data som köps in så granskas leverantörens data och produktutbud. När möjligheten finns tas testdata in från flera olika leverantörer som erbjuder samma produkt för att kunna jämföra ett så brett utbud som möjligt.

Det finns ett flertal begränsningar med de metoder och data som idag används. Den främsta begränsningen är antalet tillgångsslag som metoder för beräkningar av mätetal existerar för. Täckningen är överlag god för fonderna, där en blandning mellan rapporterad och estimerad data används. Vidare anser Swedbank Robur att den metod som dataleverantörer använder för estimering av data är tillförlitlig.

Fondbolaget har due diligence rutiner på plats för att säkerställa att hållbarhetsrisker samt de hållbarhetskrav som uppställts för fonden beaktas i investeringsbesluten. Hållbarhetsanalys är en integrerad del av fondförvaltarens investeringsprocess. För att hantera hållbarhetsrisker och integrera riskerna i investeringsbesluten följer fondförvaltaren de rutiner som fondbolaget beskriver i fondbolagets "Strategi för att välja in" respektive "Strategi för att välja bort". Fondbolagets riskfunktion kontrollerar dagligen att fondens innehav uppfyller sina hållbarhetskrav och bestämmelser om exkludering.

Fonden följer fondbolagets "Principer för aktieägarengagemang" (antagen av styrelsen). Vid hållbarhetsrelaterade kontroverser i investerade bolag har Swedbank Robur särskilda rutiner och processer för att bevaka och följa upp med bolaget. Både dialogarbete och röstning är centrala verktyg för att försöka förhindra och agera på hållbarhetsrelaterade kontroverser.

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.