ISIN - ISIN står för International Security Identification Number. ISIN-koden är unik för varje fond och består i Sverige av bokstäverna SE följda av tio siffror.
Utv. i år - Fondens avkastning i procent, hittills i år.
Total avgift - Total avgift består av de kostnader som tas ut löpande vid innehav i fonden. Avgiften uttrycks i procent av fondförmögenheten och är en uppskattning av storleken på framtida kostnader i fonden. Beräkningen bygger på tidigare kostnader löpande 12 månader bakåt i tiden. Om en fonds avgift ändras gäller en uppskattning fram tills 12 månaders historik finns på fonden. Den viktigaste kostnaden som Total avgift bygger på är förvaltningsavgiften, men även andra kostnader såsom administrations- eller driftkostnader och transaktionskostnader ingår. Eventuella engångskostnader så som insättningsavgift ingår ej i Total avgift.
Risk. - Fondens risk visar på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. För mer information, se fondens faktablad och informationsbroschyr.
Morningstars Fondbetyg Total. - Ett rankningssystem för fonder baserat på avkastning och risk som jämför fonder inom samma kategori på den europeiska fondmarknaden. Högsta betyg är 5 stjärnor och ges till de 10 procent bästa fonderna i var och en av kategorierna. För att en fond ska få rating måste den ha minst tre års historik. Ratingen är framtagen av det oberoende fondinformationsföretaget Morningstar.
SFDR klassificering. - EU:s handlingsplan för hållbar finansiering (EU Sustainable Finance): Genom nya handlingsplaner och lagkrav från EU kommer hållbarhet bli ett reglerat område för finansbranschen. EU-kommissionen lanserade i mars 2018 en handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt med tre huvudmål: 1) ställa om kapitalflöden mot hållbara investeringar för att uppnå en hållbar och inkluderande tillväxt 2) hantera finansiella risker som beror på klimatförändringar, miljöförstöring och sociala frågor 3) öka transparensen och förbättra rapportering samt främja insyn och långsiktighet i ekonomisk verksamhet.
Disclosure-förordningen innebär att nya krav kommer att ställas på redovisning av hållbarhetsrelaterad information. Syftet med förordningen är att 1) harmonisera krav för hållbarhetsrelaterad information inom EU 2) öka transparens och tydlighet beträffande hållbarhetsrelaterad information 3) öka attraktiviteten för hållbara investeringar.
Artikel 9 - Fonder som har hållbara investeringar som sin målsättning. Mycket omfattande rapporteringskrav.
Artikel 8 - Fonder som investerar i bolag som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Mindre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 9.
Artikel 6 - Fonder som inte har någon hållbarhetsprofil enligt regelverket. Betydligt lägre rapporteringskrav än en fond som definieras som artikel 8.

ISIN

Utv. i år

-

Total avgift

-

Risk

/7

Fondtyp

-

Morningstars Fondbetyg Total

Saknas

SFDR

Artikel 8

Faktablad (PRIIPs KID)

Ladda ner

Utveckling

Ingen utvecklingsdata

Portföljen

Förvaltarens kommentar
Uppdaterat: 2024-07-03

Under första halvåret var den största bidragsgivaren i förhållande till index det sydkoreanska investmentbolaget SK Square, följt av slovenska Nova Ljubljanska Banka (NLB), sydkoreanska banken Hana och det taiwanesiska industribolaget United Integrated Services. I absoluta tal var taiwanesiska TSMC det bäst presterande innehavet följt av SK Square, NLB och Hana. SK Square gynnades av en mycket god utveckling för sin stora investering i SK Hynix, som såg en oerhört stark efterfrågan på minneschip som används i utvecklingen av tjänster och produkter inom AI (artificiell intelligens). NLB har rapporterat väldigt starka resultat och kraftigt höjda utdelningar. Aktiekursen för Hana har stigit tack vare ett ökat fokus på aktieägarvärde i Sydkorea. Utvecklingen inom AI har drivit på försäljningen av chip tillverkade av TSMC. United Integrated Services, som bygger avancerade fabriker åt TSMC, har också gynnats. Det innehav som påverkade fonden mest negativt relativt index var den kinesiska elfordonstillverkaren Yadea, följt av sydkoreanska teknologibolaget Solum och det sydkoreanska sportbolaget Golfzon. Yadea drabbades av oro för att försäljningen ska öka i en långsammare takt framöver medan Solum och Golfzon utvecklades svagt på grund av en minskad vinst för första kvartalet. Negativt bidrag kom också från indiska oljebolaget Reliance och kinesiska China Construction Bank.

Förvaltning

Fredrik Myrén fund manager
Förvaltat fonden sedan:
2016-04-01
Fredrik Myrén
Fredrik Myrén förvaltar Swedbank Robur Global Emerging Markets. Han började arbeta på Swedbank Robur 2007.

Erfarenhet och utbildning
Han har tidigare förvaltat Swedbank Robur Östeuropafond (2007-2016). Fredrik har även varit chef för globala aktieteamet (2014-2016) och tillväxtmarknadsteamet (2016-2019) på Swedbank Robur. Tidigare har han varit biträdande aktiechef och portföljförvaltare av europeiska aktier på Folksam Kapitalförvaltning (2005-2007) och han har också förvaltat europeiska aktier på AMF Pension (1999-2005). Innan dess arbetade han som aktieanalytiker på HSBC Investment Bank (1995-1999) och har varit chef för kreditavdelningen på Atlas Copco Compressor (1994-1995). 

Fredrik har en M.Sc. in Accounting and Finance från Handelshögskolan i Stockholm (1990-1994).
Globala aktieteamet
Vårt globala aktieteam investerar på de flesta marknader runt om i världen. Varje förvaltare ansvarar för sin fond och väljer vilka bolag fonden ska investera i, samtidigt som hela teamet arbetar nära tillsammans och delar kunskap och idéer mellan varandra. Till sin hjälp har de även stöd av våra hållbarhetsanalytiker och ägarstyrningsansvariga vilket ger förvaltarna ett unikt och brett underlag för sina investeringar. Teamet består av tio portföljförvaltare som tillsammans med hela aktieförvaltningen förvaltar drygt 670 miljarder kronor.
Aktiva aktiefonder
De aktivt förvaltade aktiefonderna har en investeringsstrategi som utgår från en fundamental analys. Fokus ligger på bolagsval, men även sektor-, region och temaanalys är viktiga delar av strategin. I den aktiva förvaltningen strävar förvaltarna efter en avkastning som överträffar den genomsnittliga avkastningen på de marknader där fonderna har sina placeringar, det vill säga en avkastning som är högre än fondens jämförelseindex. Våra förvaltare integrerar hållbarhet som en naturlig del i fondernas investeringsprocesser.

Fondfakta & Avgifter

Fondfakta
Avgifter

Hållbarhet

Hållbarhetsmått
SFDR klassificering
Artikel 8
CO₂
10 / 30
Välja bort nivå
Policy
ESG betyg
A

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Sammanfattning

För information om huvudsakliga negativa konsekvenser, se vårt PAI statement som finns här.